Obchodní podmínky

I. Úvod


1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bachovykapky.cz. Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.bachovykapky.cz jsou považovány za závazné. Vyplněním a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.


2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.


3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.


4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.


5. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.bachovykapky.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Kupující tímto dává souhlas prodávajícímu s předáním osobních údajů v rozsahu telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa České poště jako správci a dalším zpracovatelům za účelem uvedeným v poštovních podmínkách příslušné služby. 


6. Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy, zaslané na e-mailovou adresu kupujícího (závazné potvrzení).


Storno objednávky


1. Kupující má právo stornovat objednávku po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě bezdůvodného stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu.


2. Prodávající má právo stornovat objednávku a dále pak v případě, že se zboží již přestalo vyrábět nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody dalšího postupu.III. Poštovné a balné


Zboží je standardně zasílané na dobírku – zákazník tedy platí za zboží až při převzetí zásilky. Cena balného je zdrama, zákazník platí pouze poštovného ve výši 49,- Kč a poplatek za dobírku ve výši 95,- Kč. Při nákupu nad 1000,- Kč je poslatek za poštovné 0,- Kč. Další možností je zaplatit za zboží předem. V tomto případě je zboží zasláno okamžitě po připsání platby na náš účet. 1. Zákazníci internetového obchodu www.bachovykapky.cz mají možnost těchto typů plateb:


• Na dobírku při doručení zboží ( hotovost přebírá od zákazníka přepravce) - zákazník platí při předání zboží cenu zboží + poštovné + dobírkovné, které je uvedeno v objednávce.


• Platba předem bankovním převodem z účtu na účet nebo hotovostním vkladem na náš účet - po vyplněni a odeslání objednávky zákazník obdrží e-mailem její potvrzení s daty o platbě. Poté zákazník převede resp. vloží částku uvedenou v e-mailu na náš účet. K expedici zboží dojde po obdržení platby na náš účet. Zákazník platí cenu zboží + poštovné.2. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.V. Dodací podmínky


1. Dodací lhůty vyplývají z dostupnosti produktů a provozních možností. Zboží skladem expedujeme do 24h. od potvrzení objednávky či od připsání platby na účet prodávajícího.


2. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že zboží není skladem nebo se čeká na jeho dodání dodavatelem. V případě zjištění prodloužení dodací lhůty, než která je uvedena u zboží, bude o tomto faktu zákazník neprodleně po tomto zjištění informován.


3. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.VI. Reklamace


1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad, jakožto i neúplnost objednávky, je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně nebo e-mailem, a to do třech dnů od převzetí zboží. V oznámení o reklamaci musí být uveden podrobný popis závady.


2. V případě poškození zásilky přepravcem, je nutné, aby kupující reklamoval závadu u přepravce, případně s ním sepsal reklamační protokol nebo poškozenou zásilku nepřevzal.


3. Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu, v případě vyřízení reklamace u prodávajícího, kupující zašle předmět reklamace pojištěnou poštovní průvodkou.


4. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.


5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.VII. Vrácení, výměna zboží


1. Výměna nebo vrácení zboží je možná pouze u nepoužitého zboží, v originálním, neporušeném obalu a je možné ji uplatnit po konzultaci s prodávajícím do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím.VIII. Otevírací doba


1. Objednávky přes internetový obchod na adrese www.bachovykapky.cz : 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.IX. Ochrana osobních údajů


1. Používáním internetového obchodu www.bachovykapky.cz zákazník souhlasí se shromažďováním informací o sobě a svých nákupech.


2. Osobní data o zákazníkovi jsou důvěrná a jako taková nebudou zneužita ani poskytnuta třetím osobám vyjma čl. II, odst. 5 této smlouvy.X. Závěrečná ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.


2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného, poštovného příp. dobírkovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny Bachovy kapky CZ, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


3. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.


4. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.